serwis.progress.com.pl

           Witamy w serwisie sprz?tu komputerowego firmy PROGRESS Systemy Komputerowe. Istniejemy na rynku informatycznym od 1984 roku.
Od pocz?tku naszej dzia?alno?ci skupiamy si? na dostarczaniu kompleksowych rozwi?za? informatycznych dla firm i instytucji.


Serwis nasz ?wiadczy us?ugi w zakresie:

? napraw sprz?tu komputerowego (drukarki, komputery stacjonarne, komputery przeno?ne, rzutniki, projektory, monitory, itp.)

? obs?ugi informatycznej firm i instytucji (obs?uga infrastruktury komputerowej klienta wg potrzeb)

? odzyskiwania utraconych danych z no?ników elektronicznych i magnetycznych


Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu,  wspó?pracy z wi?kszo?ci? licz?cych si? na naszym rynku producentów i dostawców podzespo?ów komputerowych oraz w?asnej, fachowo wykwalifikowanej kadrze, jeste?my w stanie zapewni? naszym klientom najwy?szy poziom jako?ci obs?ugi i gwarancj? wieloletniej opieki posprzeda?nej.

Wi?cej informacji o naszej firmie znajd? Pa?stwo pod adresem: http://www.progress.com.pl/