Drukuj Email


Jedn? z form dzia?alno?ci firmy PROGRESS jest ?wiadczenie us?ug serwisowych w oparciu o sta?e umowy serwisowe. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w obs?udze serwisowej zarówno ma?ych jak i du?ych placówek o?wiatowych, instytucji rz?dowych oraz ma?ych i ?rednich firm.

Proponujemy Pa?stwu skorzystanie z naszej oferty opieki serwisowej -
                    Gwarantujemy wysok? jako?? us?ug w korzystnej cenie.


Cena 1 godziny pracy serwisanta ju? od 39 z? netto, w zale?no?ci od wybranego pakietu serwisowego i zakresu podejmowanych czynno?ci.

Jeste?my otwarci na Pa?stwa potrzeby, staramy si? traktowa? ka?dego klient indywidualnie, dlatego po zapoznaniu si? ze specyfik?  potrzeb firmy proponujemy gotowe rozwi?zanie jakim jest Pakiet Serwisowy.

Jest to umowa w której mi?dzy innymi okre?lamy:
 

?  form? wspó?pracy

?  zakres czynno?ci

?  sposób i miejsce realizowania naprawy

?  czas reakcji na zg?oszenie/awari? (ju? od 4 godzin)

?  czas usuni?cie usterki

 
Nasza oferta pozwala Pa?stwu nie martwi? si? o sprawno?? sprz?tu, oszcz?dzaj?c czas i ?rodki.

Posiadamy certyfikaty i autoryzacj? znanych firm z bran?y IT.